Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

  1. Všeobecné ustanovenia


  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov predávajúceho v elektronickom obchode na internetovej stránke www.drlipova.sk.

   

  Predávajúci:

  Dr. Lipová s.r.o.


  Sídlo:

  Hodálova 1, Bratislava, mestská časť Karlova Ves 84104

  zapísanej na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 166178/B.


  IČO: 54 990 220

  DIČ: 2121881927


  Bankové spojenie

  IBAN: SK02 1100 0000 0029 4514 1725


  Pre platby z ČR je možný prevod za rovnakých podmienok ako prevod v rámci Českej republiky. 

  Predávajúci je zapísaný v obchodnom registri zapísanej na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 166178/B.

  2. Objednávka produktu a uzatvorenie kúpnej zmluvy


  Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Emailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.”). Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie oznámenie o evidencií objednávky zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie produktu vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.


  V prípade, že objednaným produktom je elektronický obsah podľa § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z., takýto elektronický obsah je chránený príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“), jeho autorom je predávajúci a uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s tu uvedenými licenčnými podmienkami k tomuto elektronickému obsahu, kde predávajúci vystupuje ako poskytovateľ a kupujúci ako nadobúdateľ licencie a berie na vedomie, že na tento elektronický obsah sa vzťahujú príslušné ustanovenia Autorského zákona.

  Licenčné podmienky


  A) Poskytovateľ poskytuje nadobúdateľovi nevýhradné právo vytvoriť a uchovávať primeraný počet kópií predmetného elektronického obsahu, ktorý nadobúdateľ môže prezerať a primerane používať alebo inak zobrazovať bez obmedzenia počtu takýchto použití, a to len pre svoje vlastné nekomerčné použitie. Nadobúdateľ môže elektronický obsah poskytovateľa používať na akomkoľvek zariadení, ktoré takéto použitie umožňuje, pričom poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku za možnosť použitia jeho elektronického obsahu na akomkoľvek zariadení.


  B) Nadobúdateľ nie je oprávnený predmetný elektronický obsah ďalej predávať, prenajímať, požičiavať, akokoľvek šíriť, distribuovať, vysielať, poskytovať naň sublicencie ani akýmkoľvek iným spôsobom poskytovať takéto práva akejkoľvek inej osobe, či už k celku alebo k akejkoľvek jeho časti. Nadobúdateľ je ďalej povinný zachovávať označenia dotknutého elektronického obsahu týkajúce sa autorstva poskytovateľa. Nadobúdateľ sa tiež zaväzuje neumožňovať iným osobám akékoľvek porušovanie autorských práv poskytovateľa k predmetnému elektronickému obsahu a takéto prípadné porušenia sa zaväzuje poskytovateľovi oznámiť.


  C) Nadobúdateľ berie na vedomie, že zaplatením kúpnej ceny za elektronický obsah na neho neprechádzajú žiadne práva a povinnosti autora podľa Autorského zákona, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na oprávnené použitie tohto elektronického obsahu v súlade s týmito licenčnými podmienkami a Autorským zákonom. 


  3. Cena produktov


  Ceny za produkty uvedené v internetom obchode predávajúceho sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu zjavných tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou. Využitie produktu kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar vo výške a za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

  4. Platby


  Pre bezhotovostné platby sú platobné metódy napojené na platobnú bránu spoločnosti Stripe, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu sú zadávané pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti Stripe. Využiť môžete z týchto možností platieb:

  online platobnú kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestrorýchlym bankovým prevodom: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a ďalšíchbankovým prevodom na základe faktúry. Predplatné na každé ďalšie predplatné obdobie bude z vášho účtu automaticky odpisované v prípade, že je to technicky možné.Osobitná autorizácia platby držiteľom platobnej karty nie je potrebná a číslo vašej platobnej karty neuchovávame. Predplatné bude odpisované v sume prislúchajúcej k objednanému produktu a predplatnému obdobiu a vždy ku koncu predchádzajúceho predplatného obdobia.

  5. Trvanie zmluvy


  Predplatné sa poskytuje na dobu neurčitú. Platba predplatného na každé ďalšie predplatné obdobie prebehne automaticky, s výnimkou predplatného, ktoré uhradíte prostredníctvom platobných metód internetbankingu. Minimálna dĺžka trvania predplatného je jedno predplatné obdobie, ak nie je ďalej uvedené inak. Ak ide o predplatné na dobu neurčitú, vždy ku koncu aktuálneho predplatného obdobia môžete predplatné jednoducho zrušiť napísaním nám na [email protected]. Zrušenie je však potrebné zadať vždy najneskôr 24 hodín pred koncom aktuálneho predplatného obdobia. Ak zadáte zrušenie až počas posledných 24 hodín pred koncom aktuálneho predplatného obdobia, predplatné bude zrušené až ku koncu nasledujúceho predplatného obdobia.

  6. Darčekové poukazy


  Spoločnosť Ariadia vystavuje darčekové poukazy, ktoré majú podobu ceniny.

  Darčekové poukazy majú rôznu nominálnu hodnotu, ktorá zodpovedá výške kúpnej ceny, za ktorú je možné darčekový poukaz obstarať a ktorá je zrejmá z objednávkového formulára, ako aj vizuálneho zobrazenia darčekového poukazu (ďalej len ,,hodnota poukazu”).


  Darčekový poukaz je dodávaný v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu, pričom ku každému poukazu sa viaže jedinečný kód. Darčekový poukaz sa považuje za doručený dňom doručenia e-mailu kupujúcemu s darčekovým poukazom s jedinečným kódom.


  Darčekový poukaz je možné uplatniť pri kúpe ľubovoľného produktu od Zlatena s.r.o. počas platnosti darčekového poukazu, pričom vzniká nárok na odrátanie hodnoty poukazu z kúpnej ceny za daný produkt. Darčekový poukaz je potrebné uplatniť pred uskutočnením objednávky zvoleného produktu prostredníctvom e-mailu na adrese [email protected] a uvedením jedinečného kódu, ktorý sa viaže k predmetnému darčekovému poukazu. Nárok na odrátanie hodnoty poukazu z kúpnej ceny sa viaže na darčekový poukaz a môže si ho uplatniť ktorákoľvek osoba, ktorá je držiteľom poukazu.  

  Kupujúci darčekového poukazu je oprávnený v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia darčekového poukazu aj bez udania dôvodu, pokiaľ nebol darčekový poukaz ešte uplatnený. 

  Darčekový poukaz, ktorý vykazuje vady je možné u predávajúceho reklamovať. 

  Na postup pri odstúpení od zmluvy a postup pri reklamácii darčekových poukazov sa vzťahujú ustanovenia bodu 4 týchto Všeobecných obchodných podmienok. 


  Darčekové poukazy majú obmedzenú platnosť. Darčekový poukaz je možné si uplatniť výlučne počas danej doby platnosti poukazu a po uplynutí tejto doby nárok na uplatnenie poukazu zaniká. 


  Osoba, ktorá pri kúpe produktu predávajúceho zaplatila časť sumy vo forme uplatnenia si darčekového poukazu je oprávnená využiť svoje zákonné právo a od kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní odo dňa prevzatia zakúpeného produktu podľa ustanovenia bodu 4 ods. 1 a nasl. týchto Všeobecných obchodných podmienok, pričom suma zaplatená za tovar darčekovým poukazom jej bude vrátená vo forme darčekového poukazu.


  V prípade straty, zničenia, znehodnotenia darčekového poukazu predávajúci nie je povinný zabezpečiť jeho náhradu.   


  Darčekový poukaz je možné použiť len raz a nie je možné ho vrátiť, s výnimkou uplatnenia si zákonného práva na odstúpenie od zmluvy. 

  Darčekový poukaz nie je vymeniteľný za peniaze. 

  Na jeden produkt je možné uplatniť aj viacero darčekových poukazov a darčekový poukaz je možné uplatniť aj na zľavnené produkty.


  7. Dodacia lehota


  Dodacia lehota pri on-line produktoch nasleduje obratom po prijatí platby predávajúcim. Kupujúci dostane obratom e-mailom prístupy k on-line produktom. Deň doručenia prístupovo k online produktu e-mailom sa považuje za deň prevzatia produktu. Osobitne vás upozorňujeme, že v dôsledku akceptácie týchto všeobecných obchodných podmienok strácate momentom sprístupnenia služby právo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ ide o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, poskytovanie služby sa začalo s vaším výslovným súhlasom a boli ste riadne poučení o tom, že vyjadrením tohto súhlasu strácate právo na odstúpenie od zmluvy.

  8. Záverečné ustanovenia


  Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.


  Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. V prípade, že kupujúci je podnikateľom vzťah medzi nim a predávajúcim sa riadi Obchodným zákonníkom.


  Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.


  Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 10.4.2021.